ICE ry seuran säännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on ICE ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu 14.11.2016 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran ensisijainen toiminta-alue on Hämeenlinna, mutta seura voi toimia ympäri Suomen.


2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää luistelu- ja liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni löytäisi itselleen harrastuksen luistelun tai liikunnan parista. Seura tarkoituksena on myös edistää jo eri jäälajien parissa harjoittelevien lajitaitojen kehittymistä, kunkin edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seura tekee yhteistyötä eri liikunta- ja lajiseurojen kanssa tarkoituksensa toteuttamiseksi.


3 § Tarkoituksen toteuttaminen

1. Tarjoamalla:

- kunto- ja terveysliikuntaa

- kilpailutoimintaa

- esiintymis-, näytös- ja tapahtumatoimintaa

- harjoitus-, valmennus- ja ohjaustoimintaa

- lapsi- ja nuorisotoimintaa

- liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille

- muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia

- tiedotus- ja suhdetoimintaa

- opetus- ja koulutustoimintaa

2. Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin, sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa

4. Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.


Toimintansa tukemiseksi seura voi:

- Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä kulkuneuvoja.

- Hankkia varoja järjestäen huvi- ja kulttuuritilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.


4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyys on voimassa sen kauden ajan, mille jäsenyyttä haetaan. Yli 18 -vuotiaalla varsinaisella jäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa.

Kurssijäseneksi voi hallitus hyväksyä seuran kurssille osallistuvan henkilön. Kurssijäsenyys on voimassa kyseessä olevan kurssin ajan. Kurssijäsenellä ei ole puhe- ja äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.


6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa, sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan laskutuskauden loppuun asti.


7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


8 § Jäsenmaksut

Jäsen- ja kannattaja-jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.


9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka- helmikuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille tekstiviestillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 7 vuorokautta ennen kokousta.

 

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.


12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksilla ja työryhmien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Hallituksen ja työryhmien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan kokouksessa, jäsenen on ilmoitettava yhdistykselle osallistumisestaan kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.


14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut vähintään 2 jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3. Valita tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4. Vastata seuran taloudesta

5. Pitää jäsenluetteloa

6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7. Tehdä toiminta-, yleis- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.


15 § Tilivuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6.


16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet.


18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

 

19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat luovutetaan purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla liikuntaa kehittävään tarkoitukseen. Jos yhdistys lakkautetaan, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


21 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.