Koreografian vuosi

Ilmaisun, tulkinnan ja perusluistelutaidon edistämistä
TAITOLUISTELUN YKSINLUISTELIJOILLE

Taitoluistelijoiden Koreografian vuosi esittelee kilpailuohjelmien koostamisen ja harjoittamisen ympärille rakennettujen lisäpalvelujen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on nostaa luistelijoiden kilpailuohjelmien komponenttipisteitä yksilö- ja pienryhmävalmennuksilla. Palveluissa keskitytään erilaisiin koreografisiin kehittämisosioihin, alkaen oikeanlaisen kilpailumusiikin valinnasta ja esiintymisvalmennuksesta aina luistelijan oman kilpailuohjelman komponenttiosa-alueiden viimeistelyyn. Koreografian vuotta seuraamalla luistelijan on mahdollista löytää ja kehittää omaa tulkinnallista tyyliään, sekä tuoda vahvuutensa esiin ohjelmakoreografioissa ja kilpailutilanteissa.


Kilpailuohjelman komponenttipisteet voivat muodostaa jopa 60% koko kilpailuohjelman pisteistä. Hyvin laaditussa ohjelmassa pienet elementtien tekniikkavirheet eivät riko kokonaisuutta, vaan luistelija pystyy kasvattamaan kokonaispistemääräänsä laadukkaasti toteutettujen komponenttiosa-alueiden avulla.
Koreografian vuoteen suunnitellut osiot tukevat luistelijan kehitystä monipuolisesti taitavaksi luistelijaksi. Kiinnitämme huomiota perusluistelun, askeltekniikan ja ohjelmien siirtymien parantamiseen, sekä luistelijan esiintymistaidon ja musiikin tulkintakyvyn kasvattamiseen. Tavoitteena on auttaa luistelijaa kehittymään persoonalliseksi, ilmaisuvoimaiseksi ja itsevarmaksi esiintyjäksi, joka kykenee haastamaan itsensä näyttäviin ja monipuolisiin koreografioihin.

Koreografian vuosi on tarkoitettu kilpaileville yksinluisteljoille. Tarjoamme kaikille kilpaluistelijoille tarkoitettuja yleisiä koulutusosioita, sekä henkilökohtaisesti luistelijan omaan kilpailuohjelmaan räätälöityjä palveluita.


Koreografian vuosi on erillisistä palveluista koostuva luisteluvuoden kiertoa seuraava kokonaisuus, josta luistelijat, ryhmät tai seurat voivat ostaa haluamiaan osioita. Osiot yhdessä muodostavat luistelijoiden taiteellista ja perusluistelullista varmuutta koko kauden ajan eteenpäin vievän ketjun, joka tähtää luistelijan kehittymiseen monipuolisena luistelijana, vahvana musiikin tulkitsijana ja itsevarmana esiintyjänä.

Koreografian vuosi keskittyy luistelijan oman ilmaisullisen tyylin löytymiseen, jo olemassa olevien vahvuuksien hyödyntämiseen ohjelmakokonaisuudessa ja uusien taitojen jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi painotamme vahvan perusluistelutaidon parantamista ja ylläpitämistä, joka yhdessä ilmaisullisten taitojen ja laadukkaan koreografisen toteutuksen kanssa on avain korkeampiin komponenttipisteisiin.

Komponenttipisteisiin vaikuttavia osatekijöitä ovat:
• Polven käyttö, liu’un vaivattomuus ja varmuus
• Laadukas teränkäyttö ja syvä kaariluistelu
• Voiman ja vauhdintuotto sekä -vaihtelut
• Monipuolinen kehonkäyttö
• Musiikin tulkinta ja liikekielen ilmaisu

koreovuosi


Uuden kilpailumusiikin valinta on tärkein tulevaan kilpailuohjelmaan vaikuttava tekijä. Siksi haluamme auttaa luistelijoita löytämään omaa ilmaisuaan ja kehitystään parhaiten tukevan musiikin ja tarjoamme myös musiikin EDITOINTIPALVELUA koreografisesti toimivan kokonaisuuden koostamiseksi.

Kilpailumusiikkien valintaan tarjoamme myös KILPAILUMUSIIKKIKOULUTUSTA, jonka aikana luistelijat tutustutetaan erilaisiin musiikkityyleihin ja kiinnitetään huomioita kunkin tyylilajin ominaispiirteisiin, kuten musiikkityylin luonteeseen, rytmiin, liikekieleen sekä ilmaisuun. Luistelijat saavat koulutuksesta inspiraatiota uuden kilpailumusiikin etsintään. Kilpailuohjelman koreografian kannalta on tärkeää, että luistelija löytää itselleen sopivan musiikkityylin, joka tukee omaa liikekieltä ja persoonaa. Sopivan tyylin avulla luistelijalla on mahdollisuus kehittyä ilmaisullisesti vahvaksi esiintyjäksi. Annamme luistelijoille konkreettisia vinkkejä sopivan musiikkityylin valintaan.

Koulutuksen päätteeksi pidämme valmentajille, luistelijoille ja vanhemmille avoimen luennon kilpailumusiikin valinnasta, sekä musiikin editoinnista. Luennossa tuomme esiin koreografin näkökulman siihen, millainen on hyvä kilpailumusiikin rakenne ja miten toimiva kilpailuohjelmakokonaisuus rakennetaan valitusta musiikista.


Luistelijat voivat ostaa OHJELMAKOREOGRAFIAPALVELUJA. Tarjoamme uusien kilpailuohjelmien tekoa, sekä vanhan kilpailuohjelman päivitystä uudelle kaudelle.


Luistelija pääsee keskittymään kilpailuohjelmansa harjoittamiseen säännöllisillä yksityis- tai pienryhmätunneilla. OHJELMATUNNEILLA on mahdollisuus pilkkoa ohjelmakokonaisuus pienempiin osiin ja keskittyä harjoittelussa kerrallaan aina yhden osan laatutekijöihin hyödyntäen kilpailumusiikkia. Luistelija saa tärkeitä työkaluja, joita voi hyödyntää ohjelmaharjoittelussaan myös omilla seuratunneilla.


Esittäminen ja ilmaisu ovat taitoluistelussa keskeisiä tekijöitä. Kokonaisvaltainen esiintyminen on vahvasti yhteydessä komponenttipisteisiin, jotka määrittävän pohjan kilpailusuoritukselle kilpailutilanteissa. Koreografian esittämiseen ja musiikin tulkintaan kiinnitetään huomiota OHJELMATUNNEILLA, mutta sen lisäksi tarjoamme aiheeseen liittyvää koulutusta ryhmille.

ESIINTYMISVALMENNUSKOULUTUS  alkaa valmentajille, luistelijoille ja vanhemmille pidettävällä avoimella luennolla komponenttipisteiden osa-alueista. On hyvin tärkeää tiedostaa mitä asioita tuomarit arvioivat ja mitä luistelijalta odotetaan. Käymme konkreettisten esimerkkien avulla läpi asioita, joihin tulee kiinnittää huomiota, jotta komponenttipisteitä saadaan nostettua.

Luistelijoille suunnattu toiminnallinen osuus on jaettu kahteen osaan, joiden keskiössä on kokonaisvaltainen esiintyminen. Ensimmäisessä osassa luistelija oppii ymmärtämään kehon kannattelun tärkeyden, vartalon monimuotoisen käytön, sekä liikkeiden voimanvaihteluita. Toisessa osassa käymme läpi kilpailutilanteen hallintaan liittyviä tekijöitä, kuten hyvän ensivaikutelman luominen, henkinen läsnäolo, sekä kokonaisvaltaisen esiintymisen kääntäminen voimavaraksi kilpailutilanteessa.


Keväällä tehdyt uudet kilpailuohjelmat KATSASTETAAN ennen kilpailukautta. Tarvittaessa ohjelmiin tehdään muutoksia, jotta ohjelmakokonaisuus on sujuva. Katsastuksessa keskitytään esiintymisen ja liikkeiden viimeistelyyn, sekä tunneilmaisun ja tulkinnan syventämiseen.


Kilpailukauden puolivälissä on hyvä tehdä kilpailuohjelmiin SYVENTÄVÄ tilannekatsaus. Näin voidaan varmistua siitä, että keväällä rakennettu ohjelmakokonaisuus ja musiikin tulkinta kehittyvät myös kilpailukauden edetessä. Luistelijalle annetaan sopivia haasteita liikkeiden täydentämisellä ja siirtymien monipuolistamisella. Tilannekatsauksia voi ottaa halutessaan enemmänkin kilpailukauden aikana.